fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy oraz sprzedaż prowadzone są przez Antma IT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 15, 31-359 Kraków, NIP: 6751730498, REGON: 386377895, KRS: 0000844124, e-mail: office@antmait.com.
 2. Dane kontaktowe:
 • Adres Sprzedawcy: al. Powstania Warszawskiego 15, 31-359 Kraków.
 • Adres e-mail Sprzedawcy: office@antmait.com.
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 509867940.
 1. Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Antma IT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.antmait.com oraz określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży na odległość.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość.
 4. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
 • korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu w zgodzie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
 • korzystania ze Sklepu w sposób, który nie będzie zakłócał jego funkcjonowania.
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 3. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
 4. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia koń Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 

2. Definicje

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
 • Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Sprzedawca – ANTMA IT sp. z o.o. z siedzibą al. Powstania Warszawskiego 15, 31-359 Kraków;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość;
 • Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.antmait.com;
 • Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usługi do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności;
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu;
 • Koszyk– funkcjonalność Sklepu, wskazująca wybrane przez Klienta Usługi oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację Zamówienia, w tym w zakresie: zamawianych ilości Usług, adresu dostawy, danych do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
 • Usługa– usługa dostępna w Sklepie, oferowana przez Sprzedawcę;
 • Umowa– umowa sprzedaży Usługi, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, prowadzące do zawarcia Umowy, określające rodzaj Usługi, formę płatności oraz dane Klienta.

 

3. Wymagania techniczne

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z  Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie:
 • urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
 • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączonej obsługi plików cookies;
 • dostępu do kamery i mikrofonu.
 1. Szczegółowe wymagania techniczne znajdują się przy opisie każdej Usługi dostępnej w Sklepie.

 

4. Zasady składania zamówienia

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz złożenie Zamówienia nie wymaga zakładania konta.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zamówień Produktów dostępnych w Sklepie.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaż
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz dodać go do elektronicznego Koszyka poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków;
 • wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia wskazanych przez Sprzedawcę takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Klient może dobrowolnie podać dodatkowe dane takie jak nazwa firmy, NIP;
 • dokonać wyboru sposobu płatności spośród opcji dostępnych w Sklepie;
 • zaznaczyć odpowiednie pole pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
 • opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
 • kliknąć na odpowiednio oznaczony przycisk, który jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty ceny; potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 1. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego, jeśli otrzymał go od Sprzedawcy. Kod rabatowy posiada okres ważności po upływie którego, skorzystanie z niego jest niemożliwe.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży

Usług będących przedmiotem Zamówienia.

 1. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia. Informacja o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 2. W ramach realizacji zamówionej Usługi, Sprzedawca na podany przez Klienta adres e-mail wysyła
  link do Usługi (w przypadku, gdy Usługa jest realizowana w trybie on-line) lub szczegółowe informacje dotyczące realizacji Usługi  (w przypadku, gdy Usługa realizowana jest w trybie stacjonarnym), przed terminem określonym w opisie tej Usługi.
 3. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o nieotrzymaniu wiadomości e-mail z linkiem do szkolenia lub innych problemach uniemożliwiających realizację zamówionej przez Klienta Usługi. Powyższa informacja powinna zostać przesłana do Sprzedawcy nie później niż na 24 h przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Sprzedawcy, które w obiektywny sposób uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia w terminie wskazanym przy zakupie Usługi, Klient ma możliwość zrealizowania szkolenia w innym terminie zaproponowanym przez Sprzedawcę lub ma prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

 

5. Płatności

 1. Ceny na Stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danej Usłudze są określone w złotych polskich i stanowią ceny brutto. tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:
 • Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta na konto Bankowe Sprzedawcy;
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line dostępnego w sklepie.
 1. Przelew elektroniczny jest realizowany przez zewnętrzny system płatności TPay należący i obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579, REGON: 300878437.(w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu TPay o dokonaniu płatności przez Klienta).
 2. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu TPay.com dostępne są na stronie internetowej www.tpay.com.
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu o termini w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży. Brak dokonania płatności w terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić́ od Umowy zarówno w zakresie całego Zamówienia (i wtedy odstąpienie będzie skuteczne w odniesieniu do wszystkich Usług ujętych w Zamówieniu), jak też w odniesieniu do niektórych tylko Usług ujętych w Zamówieniu (i wtedy umowa będzie dalej obowiązywała w odniesieniu do pozostałych Usług ujętych w Zamówieniu, w stosunku do których nie wykonano odstąpienia od Umowy).
 3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu
 4. W celu wykonania prawa odstąpienia, Klient powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: office@antmait.com lub pocztą na adres Sprzedawcy.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności lub zaproponować inny dogodny dla Konsumenta i Sprzedawcy termin realizacji Usługi.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia tej Usługi przez Sprzedawcę został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy po wykonaniu Usługi przez Sprzedawcę.

 

7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane realizacją Umowy, Klient może składać w  formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@antmait.com poprzez wysłanie formularza reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.
 2. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis problemu wraz z uzasadnieniem.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację, poinformuje Klienta, wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji, o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji.

 

8. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
 3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 

9. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Antma IT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 15, 31-359 Kraków, NIP: 6751730498, REGON: 386377895, KRS: 0000844124, e-mail: office@antmait.com.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora danych za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
 4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

10. Własność intelektualna

 1. Materiały szkoleniowe przekazane Klientowi stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przekazanie materiałów szkoleniowych przez Antma IT nie stanowi o przeniesieniu praw autorskich ani o udzieleniu jakiejkolwiek licencji na korzystania  z materiałów szkoleniowych.
 2. Korzystanie z materiałów szkoleniowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach o dozwolonym użytku chronionych utworów, wymaga odrębnej zgody podmiotu uprawnionego.
 3. Przekazanie materiałów szkoleniowych uprawnia do korzystania z materiałów szkoleniowych w celu realizacji Szkolenia. Korzystanie z prawa cytatu wymaga przekazania informacji o twórcy i źródle pochodzenia materiałów szkoleniowych oraz podręcznika.

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.antmait.com oraz
  w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik
  do tekstu zmienionego Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą jest sąd powszechny właściwy
  ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.03.2021 r.